Pierwsze nieśmiałe próby analizy swych systemów logistycznych podjęli menedżerowie amerykańscy dopiero w czasie recesji gospodarczej w 1950 roku, kolejna recesja zapoczątkowana w 1958 roku i będące jej efektem kurczenie się zysków stworzyły obiektywne warunki, w których ludzie biznesu zaczęli poszukiwać bardziej efektywnych systemów kontroli kosztów. Wiele przedsiębiorstw zdało sobie wówczas sprawę, ze sfera przepływów rzeczowych przedsiębiorstwa jest właśnie tą dziedziną, której kosztów jak dotąd starannie nie zbadano ani nie skoordynowano. Zdaniem MH – biuro księgowe koszt oznacza wyrażone w pieniądzu zużycie środków produkcji i siły roboczej niezbędne w celu pozyskania dobra lub usługi. Koszty logistyczne nie są wydzielane z ewidencji kosztów przedsiębiorstwa.

Koszty logistyczne jako suma kosztów magazynowania, transportu i całego procesu zamówień stanowią podstawę rachunku w ekonomicznej ocenie efektywności działalności logistycznej firmy. Zgodnie z zapisami w literaturze fachowej koszty logistyczne to suma kosztów obsługi całego łańcucha dostaw. Aby ocenić skuteczność i efektywność działań logistycznych należy bacznie analizować koszty powstające w procesach logistycznych oraz ich udział w całkowitych kosztach przedsiębiorstwa. Koszty logistyki jako odzwierciedlenie procesów logistycznych nie są wyodrębnione jako oddzielne konto. Z jednej strony stanowią kłopot dla przedsiębiorstwa, z drugiej zaś mogą stanowić w walce konkurencyjnej swego rodzaju tajną broń, patent, dzięki któremu umożliwiają trudną do skopiowania racjonalizację zadań logistycznych. W literaturze logistycznej można znaleźć różne definicje kosztów logistyki. Jedna z nich mówi, że koszty logistyki to wyrażone w jednostkach pieniężnych celowe zużycie zasobów systemu gospodarczego oraz wydatki finansowe wynikające z przepływu dóbr materialnych, utrzymywania zapasów oraz przetwarzania informacji związanych z działaniami logistycznymi systemu gospodarczego czy łańcucha dostaw. Koszty są jak wiadomo kategorią finansową wewnątrz przedsiębiorstwa i razem z przychodami kreują wynik finansowy firmy. Koszty własne przedsiębiorstwa, ze względu na swój złożony charakter są rozpatrywane z różnych punktów widzenia. Sprawozdawczość, analiza kontrola, planowanie i podejmowanie decyzji wymagają ujęcia kosztów w odpowiednich przekrojach dla celów decyzyjnych, kontrolnych oraz sprawozdawczych. W każdym z tych przekrojów stosuje się inne kryteria podziału, podział zaś tych kosztów całkowitych na jednorodne składniki jest istotą ich klasyfikacji. Ze względu na specyfikę działalności logistycznej szczególne znaczenie ma przekrój kosztów dla celów sprawozdawczych, uwzględniający ich selekcję z uwagi na charakter działalności. Zaliczamy do nich kolejno: koszty podstawowej działalności operacyjnej, jak i również pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe. Należy pamiętać, że przedsiębiorstwa mają pewną dowolność rozliczenia kosztów logistycznych, jeśli sposób ich ewidencji jest zgodny z przepisami, dlatego warto zwrócić uwagę na ciekawe rozwiązania w tym zakresie. Znaczenie logistyki dla pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku ma jednocześnie swój drugi wymiar, gdzie logistyka jest instrumentem racjonalizacji i obniżki kosztów przedsiębiorstwa. Jeśli weźmie się pod uwagę, że tak zwane globalne koszty logistyczne przedsiębiorstw stanowią od 10 do 40% wartości sprzedawanych towarów i są tą grupą kosztów, w której istnieją największe rezerwy działań oszczędnościowych, to waga tej problematyki dla realizacji podstawowego celu działania przedsiębiorstwa staje się oczywista. Zdaniem wielu menedżerów najlepszą metodą zdobycia przewagi jest minimalizowanie kosztów produkcji bądź dystrybucji towarów i usług. Często jednak klasyczny konflikt pomiędzy zmniejszaniem kosztów a utrzymaniem wymaganej przez klientów jakości produktów nie pozwala w dłuższym okresie na utrzymanie wysokiego udziału w rynku i zmusza firmy do wyboru albo niskich kosztów, albo dobrej jakości.

Podsumowując w krajowej literaturze ekonomicznej / księgowej brak jest dotychczas kompleksowego opracowania traktującego o kosztach procesów logistycznych. Istnieje wiele opracowań cząstkowych, w których są omawiane różne elementy kosztów, składające się na koszty procesów logistycznych. Koszty logistyczne nie są wydzielane z ewidencji kosztów przedsiębiorstwa. Koszty logistyczne jako suma kosztów magazynowania, transportu i całego procesu zamówień stanowią przecież podstawę rachunku w ekonomicznej ocenie efektywności działalności logistycznej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *